Puszcza Sandomierska

opis terenu i walory przyrodnicze
 Konrad Kata
TEREN i OCHRONA
FLORA
FAUNA

FAUNA

Na terenie Puszczy Sandomierskiej spotykamy niezwykłe bogactwo zwierząt z różnych grup systematycznych w tym bardzo rzadkie i zagrożone w Polsce.

Symbolem tego terenu jest modliszka zwyczajna – (Mantis religiosa) - w innych regionach kraju praktycznie nie występująca, tutaj zaś spotykana jest na terenie całej Puszczy Sandomierskiej.


Modliszka zwyczajna  (Mantis religiosa)

Ssaki reprezentowane są, poza gatunkami pospolitymi w tym łownymi takimi jak jelenie, sarny, daniele, dziki także przez gatunki rzadsze takie jak np. wilki, wydry, bobry, orzesznice, popielice i chomiki europejskie.

Wśród ptaków, których liczba gatunków lęgowych to ponad 150, na szczególną uwagę zasługują gatunki wymienione w opracowaniu SDF Natura 2000 Puszczy Sandomierskiej. Wśród nich najcenniejsza to z pewnością kraska (kraska link do programu ochrony) i podgorzałka.


Kraska (Coracias garrulus)

Chomik europejski (Cricetus cricetus)

Sowa uszata (Asio otus)

Cietrzew (Tetrao tetrix)


            W krajobrazie rolniczym często występuje; dzierzba gąsiorek (Lanius collurio), dudek (Upupa epops), dzięcioł zielony (Picus viridis), dzięcioł zielonosiwy (Picus canus), świergotek polny (Anthus campestris), pokrzewka jarzębata (Sylvia nisoria) i ortolan (Emberiza hortulana).
            Wśród dużych ptaków występują tu orliki krzykliwe (Aquila pomarina), bieliki (Haliaeetus albicilla) i cietrzewie (Tetrao tetrix).
Duża koncentracja ptaków wodno - błotnych z tego terenu koncentruje się północnej części puszczy w okolicy i na stawach w Budzie Stalowskiej. Razem z kraską w krajobrazie rolniczym często występuje; dzierzba gąsiorek (Lanius collurio), dudek (Upupa epops), dzięcioł zielony (Picus viridis) dzięcioł zielonosiwy (Picus canus) , świergotek polny (Anthus campestris), pokrzewka jarzębata (Sylvia nisoria) ortolan (Emberiza hortulana). Wśród duzych ptaków wystepują tu orliki krzykliwe (Aquila pomarina) bieliki
(Haliaeetus albicilla) i Cietrzewie (Tetrao tetrix). Duża koncentracja ptaków wodno- błotnych z tego terenu koncentruje się w okolicy i na stawach w Budzie Stalowskiej.

Gady poza gatunkami takimi jak jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) i żyworodna (Lacerta vivipara), zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix), żmija zygzakowata (Vipera berus) i padalec zwyczajny (Anguis fragilis) reprezentowane są m.in. przez gniewosza plamistego, (Coronella austriaca) i podawanego jeszcze niedawno żółwia błotnego (Emys orbicularis) (obecne występowanie wymaga potwierdzenia)
            Wśród płazów możemy spotkać tu wszystkie gatunki żab (Rana spp.), ropuch (Bufo spp.) kumaka nizinnego (Bombina bombina), rzekotkę drzewną (Hyla arborea) i traszkię grzebieniastą (Triturus cristatus).
             Ichtiofauna Puszczy Sandomierskiej jest stosunkowo słabo poznana, ale wiadomo że występują tu miedzy innymi minógi strumieniowe (Lampetra planeri), piskorze (Misgurnus fossilis), różanki (Rhodeus sericeus amarus), kozy (Cobitis taenia) i cierniki (Gasterosteus aculeatus).
             Świat owadów puszczy to raj dla entomologów gdyż spotkać tu możemy wiele wyjątkowych gatunków takich jak np
Ø
      chrząszcze; jelonek rogacz (Lucanus cervus), pachnica debowa (Osmoderma eremita), biegacz gruzełkowaty (Carabus variolosus),
Ø
      motyle; pasyn lucylla (Neptis rivularis), skalnik statilinus (Hipparhia statilinus), niepylak mnemozyna (Parnassius mnemosyne), osadnik wielkoki (Lopinga achine), czerwończyk fioletek (Lycaena helle), szlaczkoń szafraniec, (Colias myrmidone), modraszek nausitous (Maculinea nausithous), modraszek telejus (Maculinea teleius),
Ø
       inne owady;  trajkotka czerwona (Psophus stridulus), nadobnik włoski (Calliptamus italicus) trzepla zielona (Ophiogomphus cecilia)

 Ciekawsze pająki to strojniś nadobny (Philaeus chrysops) i poskocz krasny (Eresus cinnaberinus) zaś tygrzyk paskowany (Argiope bruennichi) jest tu bardzo pospolity.


Żmija zygzakowata (Vipera berus)


 Zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix)
 - wiszący na drzewie


Rzekotka drzewna (Hyla arborea)
 


Strojniś nadobny (Philaeus chrysops)

Poskocz krasny (Eresus cinnaberinus)

Osadnik wielkooki (Lopinga achine)
     

autor Konrad Kata